Google search

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: доцент Наталія Юріївна Яковлева

(+38044 238 77 11, +38044 236 21 91, [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.


Мета вивчення курсу

удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з сучасних проблем та досягнень клінічної педіатрії, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

 

Опис курсу, його структура

Цикл тематичного  удосконалення  передбачає  розгляд  питань  дієтичного харчування дітей при різноманітній соматичній патології, в тому числі і алергічній, великий спектр імунопатологічних станів у дітей, зокрема аутоімунних та аутозапальних захворювань, вибрані питання орфанних захворювань, хронічні захворювання кишківника, особливості імунопрофілактики інфекцій при різноманітній патології у дітей, ключові досягнення сучасної медикаментозної терапії у дітей, включаючи аспекти медикаментозної алергії.

Програма  охоплює  обсяг  як  теоретичних,  так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних лікарям - педіатрам, лікарям загальної практики - сімейної медицини, лікарям - алергологам дитячим, лікарям - імунологам дитячим, лікарям - кардіоревматологам дитячим для належного здійснення професійної діяльності.

Програма містить 7 курсів, що поділені на теми.

За додатковими програмами включено: питання імунопрофілактики.

Все перераховане слугуватиме підготовці спеціаліста нової формації відповідно до сучасних світових освітніх стандартів. 

Основні розділи:

1. Педіатрія 21 сторіччя: міждисциплінарний підхід

2. Проблеми та досягнення в питаннях дієтичного харчування дітей

3. Імунопатологічні стани у дітей на сучасному етапі

4. Орфанні захворювання – актуальна тема сучасної педіатрії (вибрані питання)

5. Хронічні захворювання кишківника

6. Імунопрофілактика інфекційних хвороб на сучасному етапі

7. Ключові досягнення сучасної медикаментозної терапії у дітей


 Заплановані види активності

Для виконання цієї програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарських занять, а також самостійну роботу слухачів.

Для визначення рівня засвоєння програми циклу тематичного удосконалення передбачено підсумковий залік (2 години).

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

 1. Андреичев Н.А. Дифференциальная диагностика анемий, не связанных с обменом железа / Российский медицинский журнал- 2016 -№ 22 (5)- С.259-266
 2. Дитяча імунологія / За ред. проф. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи. - К.: ВСВ «Медицина», 2013. - 720 с.
 3. Діагностичні та лікувальні маніпуляції у практиці лікаря-інтерніста і педіатра: навчальний посібник /Т. Д. Никула, Ю. В. Марушко, І. А. Палієнко, Т. В. Гищак ; за ред.: Т. Д. Никули, Ю. В. Марушка; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – К. : Задруга, 2012. – 150 с. : табл., іл.
 4. Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А. Синдром анемии в практике педиатра: дифференциальная диагностика и терапия/Современная педиатрия -2015-№1(65) – С.23-29
 5. Імунопрофілактика інфекційних хвороб: навч.метод.посіб. /Л.І.Чернишова, Ф.І.Лапій, А.П.Волоха. – К.: ВСВ «Медицина», 2019.- 304 с.
 6. Колхир П.В. Доказательная аллергология-иммунология / Практическая медицина. - Москва, 2010. - 528 с.
 7. Курат Ш., Реш Б. Неотложные сосояния в педиатрии: пер. с нем. – М.: Мед. лит., 2018. – 264 с.
 8. Льюис С. М., Бейн Б., Бэйтс И. Практическая и лабораторная гематология /под ред. А. Г. Румянцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 672 с.
 9. Насонов Е.Л. Ревматология. Национальное руководство / Насонов Е. Л., Насонова В. А. // ГЭОТАР-Медиа: 2010. – 720 с.
 10. Охотнікова О.М., Мелліна К.В. Кропив’янка і набряк Квінке у дітей (лекція для дистанц. навч.) // Мистецтво лікування, 2011.-№3 (79). - С.18-28.
 11. Охотникова Е. Н. Дуда Л.В. Обструктивный бронхит: так ли проста эта патология у детей? //Современная педиатрия. – 2017. – №6. – С.86- 96.
 12. Е. Н. Охотникова, Т. Н. Ткачова, Н. О. Попова. Интерстициальные заболевания легких у детей (обзор), часть 1. // Современная педиатрия, № 2.- 2016.- С.46-56 ; часть 2. // Современная педиатрия, № 3.- 2016.- С.19-25
 13. Охотникова О.М. Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2013. - № 2. - С. 5-13.
 14. Проблемні питання дитячої ревматології. Монографія. /За ред. Ю.Г.Антипкіна, О.М.Охотнікової, О.А.Ошлянської, Л.І.Омельченко.- К.: Логос, 2019.- 697с.
 15. Р.Ф. Тепаев, Л.Р. Селимзянова, Л.С. Намазова-Баранова, Е.А. Вишнёва. Современные рекомендации по терапии анафилактического шока у детей. Педиатрическая фармакология. 2015, 12 (4), С. 435–440.
 16. 30 невідкладних станів у терапії. Навчальний посібник. За редакцією професора Ю. М. Мостового. Київ. - Центр ДЗК.- 2017.-128 с.
 17. Румянцев А.Г. Классификация и диагностика анемий у детей/ Вопросы современной педиатрии - 2011- ТОМ 10, № 1 - С 94-102.
 18. Аllergen Immunotherapy Guidelines. Part 2: Recomendations. Translating knowledge into clinical practice / Editors Antonella Muraro, Graham Roberts EAACI, 2017. – 168 p.
 19. Zuberbier T et al. EAACI/GA²LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. The 2017 Revision and Update // Allergy. – 2018, Jan 15.
 20. J. Powell et al. BSACI guideline for the management of chronic urticaria and angioedema. 2015 John Wiley & Sons Ltd, Clinical & Experimental Allergy, 45 : 547–565.
 21. Shaw JG, Friedman JF. Iron deficiency anemia: focus on infectious diseases in lesser developed countries. 2011;2011:10.
 22. GUIDELINES Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: 2018, 32, 657 – 682.
 23. Simons F.E., Ebisawa M., Sanchez-Borges M., Thong B.Y., Worm M., Tanno L.K., Lockey R.F., El-Gamal Y.M., Brown S.G., Park H.S., Sheikh A. 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis guidelines. World Allergy Organ J 2015, 8(1), р. 32.
 24. Protein in Neonatal and Infant Nutrition: Recent Updates / Editors: J. Bhatia, R. Shamir, Y. Vandenplas, 2016. – 166 p.

 

Допоміжна література

 1. Наказ МОЗ України № 723 від 15 липня 2016 року «Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям «Муковісцидоз».
 2. Наказ МОЗ України № 723 від 15.07.2016 «Адаптована клінічна настанова «Муковісцидоз». - 165 с.
 3. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи детям, больным ювенильным артритом. // Здоровье Украины. – 2012. - № 4 (23).
 4. Наказ МОЗ України від 30.12.2015 № 916 «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію».
 5. Наказ МОЗ України № 22 від 20.01.2015 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Загальний варіабельний (первинний) дефіцит». – 55 с.
 6. Наказ МОЗ України № 670 від 04.07.2016 Уніфікований клінічний  протокол  первинної,  вторинної (спеціалізованої),  третинної  (високоспеціалізованої)  медичної  допомоги «Атопічний  дерматит»  (УКПМД). – 36 с.
 7. Атопічний дерматит (Канадські рекомендації) / Sandeep Kapur, Wade Watson, Stuart Carr // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. - № 11 (114). – С. 46-51.

 

Інформаційні ресурси

 1. Наказ МОЗ України від 16.09.2014 №551 «Про порядок проведення профілактичних щепленьв Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»: http://www.moz.gov.ua 
 2. Наказ МОЗ України № 437 від 31.08.2004 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і дошпитальному етапах»: http://www.moz.gov.ua 
 3. Наказ МОЗ України від 29.01.2013 № 59 «Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення»: http://www.moz.gov.ua 
 4. Наказ МОЗ України від 08.10.2013 № 868 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі»: http://www.moz.gov.ua - Назва з екрану.
 5. Janus J, Moerschel SK. Evaluation of anemia in children. Am Fam Physician. 2010 Jun 15;81(12):1462-71.
 6. GINA, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2019. Available from: http:// www.ginasthma.org/ 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу