Google search

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій у вищій освіті».

Проєктом акта запропоновано деталізувати поняття індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів вищої освіти, передбачивши для цього вибір здобувачем вищої освіти освітніх програм, суб’єктів освітньої діяльності, що їх реалізують, видів, форм і темпу здобуття освіти, освітніх компонентів і рівня їх складності, розширити практику міждисциплінарних освітніх програм (за галуззю знань, двома галузями знань або групою спеціальностей однієї або декількох галузей знань) на всі рівні вищої освіти, врегулювати питання освітньої кваліфікації, академічних та професійних прав випускників таких програм, та вдосконалити структуру стандартів вищої освіти.

З метою гармонізації структури української вищої освіти з Європейським освітнім простором передбачено приведення переліку галузей знань у відповідність до Міжнародної стандартної класифікації освіти (з додаванням окремої галузі «Безпека і оборона», що відповідає актуальним потребам країни).

Також у проєкті акта запропоновано конструктивний алгоритм практичного запровадження в Україні коротких освітніх програм та часткових освітніх кваліфікацій, які зможуть стати важливими інструментами формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти, врегульовано основні питання присвоєння основних та додаткових професійних кваліфікацій у системі вищої освіти.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта проcимо надсилати у формі порівняльної таблиці до 10 січня 2023 року на e-mail: [email protected] (відповідальна особа – Ольга Оношко, державний експерт експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих директорату фахової передвищої, вищої освіти, тел. (044) 481-32-38).

Детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakoniv-ukrayini-shodo-rozvitku-individualnih-osvitnih-trayektorij-u-vishij-osviti

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу