Google search

Адреса проведення

Україна, м.Київ, вул.М.Пимоненко 10А, ІС НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра стоматології дитячого віку, 1пов.

Навчальні бази:

КДП Охматдит, Стрітенська 7/9

ДКЛ №9 (Міський центр лікування захворювань СОПР і пародонта), Копилівська 1/7

КНП «Київська міська стоматологічна поліклініка», Пимоненко 10-А

 

Контактні дані куратора:

Доцент кафедри стоматології дитячого віку Корнієнко Л.В.,

тел. 486-32-74, e-mail: [email protected]

 

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

https://www.facebook.com/StomatologiaDetskogoVozrosta

 

Мета вивчення курсу: підготовка лікарів до атестації на звання лікаря— спеціаліста за спеціальністю «Дитяча стоматологія» та визначення рівня його знань та вмінь відповідно до кваліфікаційних вимог.

 

Опис курсу, його структура (основні розділи)

Цикл спеціалізації передбачає розгляд питань організації стоматологічної допомоги дітям, діагностики захворювань органів порожнини рота, лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей. Також розглядатимуться деякі питання ортодонтії, хірургічних стоматологічних захворювань у дітей та знеболення в стоматології дитячого віку. Програма  охоплює  обсяг  як  теоретичних,  так  і  практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних лікарю стоматологу дитячому для належного здійснення професійної діяльності.

Програма побудована за системою блоків. Основними блоками є 16 розділів програми, в яких подано значну за обсягом навчальну інформацію з питань дитячої стоматології. Розділи поділено на теми.

1.

Організація стоматологічної допомоги дітям

2.

Діагностика хвороб органів порожнини рота

3.

Знеболення в стоматології дитячого віку

4.

Діагностика та допомога при невідкладних станах

5.

Карієс зубів

6.

Хвороби пульпи

7.

Хвороби періодонта

8.

Некаріозні ураження зубів. Діагностика, лікування та профілактика

9.

Травма зубів

10.

Сучасні пломбувальні матеріали для дитячої стоматологічної практики

11.

Хвороби тканин пародонта у дітей

12.

Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей

13.

Фізичні методи діагностики та лікування в дитячій стоматології

14.

Основні хірургічні стоматологічні захворювання у дітей

15.

Зубощелепні аномалії. Деякі питання ортодонтії

16

Профілактика стоматологічних захворювань

 За додатковими програмами включено курси з клінічної фармакології, проблем СНІДу та вірусних гепатитів, організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, імунології, радіаційної медицини, особливо небезпечних інфекцій, туберкульозу, гуманітарних аспектів клінічного мислення лікарів, а також питання імунопрофілактики та військова медична підготовка. 

Заплановані види активності:

Лекційні заняття, які відбуваються як за очною, так і за дистанційною формою навчання; різні форми семінарських занять, включно колоквіуми, розгляд та захист історій хвороб, практичні заняття із клінічним розбором тематичних пацієнтів 

Після закінчення курсу:

Лікарі, які виконали програму циклу спеціалізації, підлягають атестації на визначення рівня знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря  — спеціаліста за спеціальністю “Дитяча стоматологія”. Слухачі, які успішно склали іспити, отримують посвідчення та сертифікат спеціаліста відповідного зразка.

Види навчальної діяльності:

Для виконання програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять як лекції, практичні заняття, різні види семінарських занять, а також самостійну роботу слухачів.

Для визначення рівня засвоєння знань і набуття практичних навичок слухачами проводиться проміжний контроль за комп’ютерною тестовою програмою або інший вид контролю за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття. Для проведення іспиту використовують атестаційну комп’ютерну тестову програму, затверджену Міністерством охорони здоров'я України.

Для проведення занять у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Електрона пошта
 2. ZOOM конференції
 3. Хмарне сховище Google Drive
 4. Viber зв’язок
 5. Передача документації здійснюється через «Нова пошта» 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

Список рекомендованих джерел

Основна література

 1. Абросимова О. Н. Оценка качества лечения осложеннных форм кариеса временних зубов у детй : автореф. дис. на соискание учёной стпени канд. мед. наук : спец. 14.00.14 «Стоматология» / О. Н. Абросимова, 2014. - 27 с.
 2. Безвушко Е.В., Машкаринець О.О., Чухрай Н.Л., Сов’як О.О. Значимість суб’єктивних індикаторів стоматологічного здоров’я для оцінки якості життя дітей із різними рівнями інтенсивності карієсу зубів. Клін. стоматологія. 2015;(3/4):77-80.
 3. Безвушко Э.В. Оценка факторов риска кариеса зубов при использовании европейских индикаторов (часть ІІ) / Э. В. Безвушко // Вестник стоматологии. – 2014. - № 2. - С. 58-61.
 4. Безвушко Э.В., Машкаринец О.О., Чухрай Н.Л., Патко О.Л. Оценка возможных взаимосвязей субьективных индикаторов и стоматологического статуса детей (часть 3). Вісн. стоматології. 2015;(1):79-82.
 5. Белоклицкая Г.Ф., Горголь К.О. Ведущие местные факторы риска в развитии воспалительных заболеваний пародонта у лиц молодого возраста. Стоматология. Эстетика. Инновации. 2017;1(2):203-14.
 6. Борисенко А.В., Воловик И.А. Состояние стоматологического статуса у лиц молодого возраста в зависимости от наличия заболеваний пародонта. Соврем. стоматология. 2016;(1):28-34.
 7. Боровиков В.П. (2001) Statistica: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. / Санкт-Петербург: Питер. – 2001 г., 656 с.
 8. Воевода Е.А., Голубева И.Н., Остапко Е.И. Особенности минерализующей функции слюны у детей с различной степенью активности кариеса зубов. Соврем. стоматология (Минск). 2014;(1):79-80.
 9. Гецман А.В. Проблема оказания помощи при осложненном кариесе подросткам с несформированной корневой системой зубов // Эндодонтия. — 2014. — Т. V11, №1-2. — С. 77-80.
 10. Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Експертні технології прийняття рішень. / Київ: Маклаут. – 2008 р.,444 с.
 11. Горбань Є.М., Латешев Є.Є., Пугач М.М. Моніторинг як складова частина технологій управління перебудовою медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Охорона здоров’я України. 2004;2(13): 38-46.
 12. Дєньга О.В., Пинда М.Я., Ковальчук В.В. Поширеність і інтенсивність карієсу зубів у дітей, які проживають в умовах дефіциту фтору в питній воді. Вісн. проблем біології і медицини. 2014;(2 Т 3):328-30.
 13. Диагностика и функциональное лечение зубочелюстных аномалий //Хорошилкина Ф.Я., Френкель Р.Я. Демнер А.М. и др. - М.: Медицина, 1987. - 52 с.
 14. Зелінський С.Е. Специфіка впровадження інформаційних технологій, зокрема медичних автоматизованих робочих місць у закладах охорони здоров’я. Управління закладом охорони здоров’я. 2009; (9): 61-73.
 15. Казарина Л.Н., Самаркина А.Н., Пурсанова А.Е. Медицинские аспекты комплексной профилактики и лечения флюороза у детей, проживающих в эндемичном районе. Мед. альманах. 2015;(3):172-5.
 16. Каськова Л.Ф., Леус П.А., Кузьминская В.В., Новикова С.Ч., Аноприева НМ, Мандзюк ТБ, и др. Зависимость состояния тканей пародонта от поведенческих факторов риска у детей школьного возраста г. Полтавы, выявленных с использованием европейских индикаторов. Клiн. стоматологія. 2016;(3):50-5.
 17. Каськова Л.Ф., Леус П.А., Новикова С.Ч., Аноприева Н.М., Попик Е.М., Мандзюк Т.Б. Оценка стоматологического здоровья и выявление поведенческих факторов риска у детей школьного возраста г. Полтавы с помощью европейских индикаторов. Вісн. проблем біології і медицини. 2016;(3 Т 2):112-8.
 18. Каськова Л.Ф., Новикова С.Ч., Новиков Е.М., Аноприева Н.М. Распространенность и особенности течения хронического катарального гингивита у детей 7-10 лет. В: Сб. науч. статей V регіон. науч.-практ. конф. с междунар. участием по дет. стоматологии Актуальные проблемы стоматологии детского возраста. Хабаровск; 2015. с. 82-7.
 19. Квашнина Л.В. Алиментарный дефицит кальция у детей и подходы к его коррекции. Соврем. педиатрия. 2016;(7):26-32.
 20. Ковач І.В., Макаренко М.В. Роль мікроекології у етіопатогенезі запальних захворювань пародонту. Інновації в стоматології. 2014;(3):159-60.
 21. Ковач І.В., Штомпель Г.В, Дичко Є.Н., Вербицька А.В. Профілактика карієсу зубів в умовах забруднення екології. Укр. стоматол. альманах. 2018;(1):55-9.
 22. Коротич Н.Н., Лохматова Н.М., Ващенко И.Ю. Обоснование необходимости эндогенного назначения препаратов кальция для профилактики кариеса зубов у детей. Світ медицини та біології. 2014;(1):176-80.
 23. Левицкий А.П. Применение антидисбиотических средств в стоматологии. Вісн. стоматології. 2014;(4):89-92.
 24. Леус П.А., Безвушко Э.В., Смоляр Н.И., Лучинський М.А., Манащук Н.В., Машкаринец О.О., и др. Сравнительная оценка стоматологического статуса 12-летних детей с помощью Европейских индикаторов стоматологического здоров’я. Галиц. лікар. вісн. 2014;21(2):116-8.
 25. Мазур І.П., Новошицький В.Є. Вітамін D: метаболізм, функції та важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 2. Соврем. стоматология. 2015;(4):51-5.
 26. Макаренко М.В., Ковач І.В. Роль мікроекології порожнини рота в етіопатогенезі запальних захворювань пародонту в осіб молодого віку. Соврем. стоматология. 2014;(3):28-33.
 27. Марушко Ю.В., Полковниченко Л.Н., Таринская О.Л. Кальций и его значение для детского организма (обзор литературы). Соврем. педиатрия. 2014;(5):46-52.
 28. Марченко О.А. Клініко-мікробіологічне обгрунтування диференційованих підходів до лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей шкільного віку [автореферат]. Київ: Ін-т стоматології Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України; 2015. 19 с.
 29. Методичні рекомендації по організації моніторингу стану здоров’я населення у діяльності сімейного лікаря та розробки комп’ютерного паспорту здоров’я [уклад.: Рудень В.В., Гутор Т.Г. ]. Київ. 2008, 30 с.
 30. Остапко О.І. Стан тканин пародонта у дітей та підлітків, які проживають у різних регіонах України. Новини стоматології. 2015;(1):78-83.
 31. Островский А.В. Биохимические показатели ротовой жидкости у больных хроническим катаральным гингивитом и генерализованным пародонтитом начальной-І и І степени. Вісн. проблем біологіїі медицини. 2014;(2 Т 2):56-8.
 32. Парпалей К.А., Трубка И.А,. Сороченко Н.А., Корниенко Л.В., и др. Применение текучего композита SDR™ для лечения кариеса фиссур у детей и подростков. Проблеми безперерв. мед. освіти та науки. 2017;(3):65-9.
 33. Персин Л.С. - Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий, М.: ОАО «Издательство «Медицина». 2004. - 360 с.
 34. Прохно О. І. Особливості проведення санації порожнини рота у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення частина II : лікування ускладненого карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення / О. І. Прохно // Вісник проблем біології і медицини. - 2015. - Вип. 1 (117). - С. 310-313.
 35. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. / Москва: Медиа Сфера. – 2002г., 312 с.
 36. Романова О. С. Оценка отдаленных результатов лечения хронического пульпита временных зубoв у детей методом витальной пульпотомии / О. С. Романова, Н. В. Шаковец // Стоматология детского возраста и профилактика. - 2016. - № 1, т. 15. - С. 9-12.
 37. Савичук Н.О., Марченко О.А. Дисбиоз и воспаление в комплексной терапии хронического генерализованного катарального гингивита у детей школьного возраста. Cоврем. стоматология. 2015;(3):46-50.
 38. Савичук Н.О., Парпалей К.А., Трубка І.О., Тимохіна В.О., Корнієнко Л.В., Сороченко Н.О. Принципи надання стоматологічної допомоги дітям з вродженими вадами розвитку щелепно-лицевої ділянки на етапах лікування та реабілітації. Вісн. проблем біології і медицини. 2015;(2 Т 2):206-11.
 39. Савичук Н.О., Трубка И.А. Профилактика кариеса зубов у детей и беременных женщин – коррекция микробиома. Стоматология. Эстетика. Инновации. 2018;2(1):10-5.
 40. Савичук Н.О., Трубка И.А., Марченко О.А. Коррекция микроэкологических нарушений как составляющая лечебно-профилактических мероприятий у детей с хроническим генерализованным катаральным гингивитом. Стоматология. Эстетика. Инновации. 2017;1(1):87-95.
 41. Силин А.В,. Сатыго Е.А,. Садальский Ю.С. Эффективность препаратов для профилактики кариеса у детей в период сменного прикуса. Стоматология. 2014;93(4):58-60.
 42. Современная ортодонтия: переводное издание/ У. Р. Проффит ; под ред. Л. С. Персина, пер. с англ. А. В. Коваленко. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 559 с.: ил., фото. - Пер.изд.: Contemporary orthodontics/ Proffit W. R.. - Библиогр. в конце глав. - Алф. указ.: с. 550-559.
 43. Сороченко Г.В., Скульська С.В., Ішутко І.Ф. Європейські індикатори стоматологічного здоров’я дітей шкільного віку Київської області. Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. 2016;(1):36-40.
 44. Стуликова В. С. Анализ эпидемиологии пульпита у детей на амбулаторном приеме / В. С. Стуликова // Вісник проблем біології і медицини. - 2015. - Вип. 2, т. 4 (121). - С. 355-358.
 45. Стуликова В. С. Эффективность лечения пульпита временных зубов с использованием кальцийсодержащих препаратов / В. С. Стуликова // IV международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения - 2015» : Санкт-Петербург, 2-4 декабря 2015 г. - 2015. - С. 93.
 46. Стуликова В. С. Cравнительное исследование эффективности лечения пульпита временных зубов у детей в условиях адекватного обезболивания / В. С. Стуликова, И. А. Хрипаченко, А. А. Удод // Вісник проблем біології і медицини. - 2016. - Вип. 3, т. 2 (132). - С. 177-181.
 47. Стулікова В. С. Клінічні результати вітальної пульпотомії у тимчасових зубах / В. С. Стулікова // Матеріали науково-практичної конференції «Стандарти стоматологічної допомоги - реалії практики та перспективи впровадження»: Львів, 20-21 жовтня 2016 р. : тези // Новини стоматології. - 2016. - № 4. - С. 110.
 48. Стулікова В. С. Клінічні результати лікування пульпіту тимчасових зубів у дітей / В. С. Стулікова // Інноваційні технології в стоматології: матеріали науково-практичної конференції : Тернопіль, 23 вересня 2016 р. : тези. - 2016. - С. 102-104.
 49. Трубка И., Савичук Н., Гостева З., Ермакова Л., Корниенко Л., Цыганко И., и др. «Здоровая улыбка наших детей» – проект, который принес радость и стоматологам, и пациентам. ДентАрт. 2017;(3):59-63.
 50. Трубка І.О. Біохімічні показники ротової рідини в дітей шкільного віку при поєднаному перебігу карієсу й хронічного генералізованого катарального гінгівіту під впливом лікувально-профілактичного комплексу. Здоровье ребенка. 2018;13(3):269-273.
 51. Трубка І.О. Застосування лікувально-профілактичного комплексу при карієсі та гінгівіті у дітей шкільного віку. Здоровье ребенка. 2018;13(4):365-71.
 52. Трубка І.О. Нові підходи профілактики захворювань тканин пародонту у дітей шкільного віку. В: Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. Киев; 2018;(30). с. 374-87.
 53. Трубка І.О., Савичук Н.О., Циганко І.Р. Обґрунтування використання пробіотика, який містить штами Lactobacillus reuteri DSM 17938 та ATCC PTA 5289, у дітей із хронічним генералізованим катаральним гінгівітом. Соврем. педиатрия. 2018;(3):119-25.
 54. Характеристика ураженості карієсом перших постійних молярів залежно від їх одонтогліфіки у дітей м. Полтави / Л. Ф. Каськова, Ю. І. Солошенко, Л. І. Амосова [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. - 2015. - Вип. 2 (2). - С. 104-106.
 55. Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова И.Л. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у детей. / Киев: «Книга-Плюс», «Ничлава». – 2012 г., 501 с
 56. Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. - Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста, Учебное издание под редакцией проф. Л. В. Харькова. "Книга плюс", 2005. -488 с.
 57. Хоменко Л.О., Лєус П.А., Остапко О.І., Сороченко Г.В. Визначення значущості індикаторів ризику при різних рівнях інтенсивності карієсу зубів у дітей шкільного віку. Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. 2016;(2) 39-45.
 58. Хоменко Л.О., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубєва І.М. Вплив навколишнього середовища на стоматологічне здоров’я дітей України. Мед. наука України. 2016;12(1/2):50-7.
 59. Хоменко Л.О., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубєва І.М., Воєвода О.О., Дуда О.В. Вплив стану організму на стоматологічні захворювання у дітей та підлітків Мед. наука України. 2016;12(1/2):58-63.
 60. Хоменко Л.О., редактор. Терапевтична стоматологія дитячого віку: підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. Київ: Книга плюс, 2016;2. 328 с.
 61. Хоменко Л.О., Сороченко Г.В. Зміни хімічного складу емалі постійних зубів під впливом сучасних засобів екзогенної профілактики карієсу. Клін. стоматологія. 2015;(1):120-4.
 62. Хоменко Л.А., Кисельникова Л.П., редакторы. Терапевтическая стоматология детского возраста: учеб. для студентов стоматол. фак. высш. мед. заведений. Киев: Кн. Плюс; 2013. 859 с.
 63. Хорошилкина Ф.Я. - Ортодонтия. 2006 г., ООО «Медицинское информационное агентство», 2006 г.- 544с.
 64. Чижевский И. В. Клинический пример применения препарата «Триоксидент» для лечения хронического пульпита временных зубов / И. В. Чижевский, В. С. Стуликова // Современная стоматология. - 2014. - № 5. - С. 56-58.
 65. Чижевський І. В. Ефективність лікування пульпіту тимчасових зубів із використанням кальцієвмісних препаратів / І. В. Чижевський, В. С. Стулікова // Проблеми екології та медицини. - 2015. - Т. 19, № 1-2. - С. 28-32.
 66. Шешукова О.В., Падалка А.І., Казакова К.С. Діагностика захворювань органів порожнини рота у дітей: навч. посібник. Полтава; 2018. 144 с.
 67. Rx- index : класифікатор лікарських препаратів – К.: Видавничий дім « Фармацевт Практик», 2011. – 928 с.

Допоміжна література

 1. Akhlaghi N. Outcomes of vital pulp therapy in permanent teeth with different medicaments based on review of the literature / N. Akhlaghi, A. Khademi // Dent. Res. J. - 2015. - № 12 (5). - Р. 406-417.
 2. Al-Ghutaimel H, Riba H, Al-Kahtani S, Al-Duhaimi S. Common periodontal diseases of children and adolescents. Int J Dent. 2014;2014:850674.
 3. AlMoharib HS, AlMubarak A, AlRowis R, Geevarghese A, Preethanath RS, Anil S. Oral fluid based biomarkers in periodontal disease: part 1. Saliva. J Int Oral Health. 2014 Jul;6(4):95-103.
 4. American Academy of Pediatric Dentistry Guideline on pulp therapy for primary and young permanent teeth. Reference Manual. - 2015/2016. - Vol. 37. - Р. 244-252.
 5. American Dental Association Council on Scientific Affairs. Fluoride toothpaste use for young children. J Am Dent Assoc. 2014 Feb;145(2):190-1.
 6. Amirisetty R, Patel RP, Das S, Saraf J, Jyothy A, Munshi A. Interleukin 1β (+3954, -511 and -31) polymorphism in chronic periodontitis patients from North India. Acta Odontol Scand. 2015 Jul;73(5):343-7.
 7. Banas JA, Drake DR. Are the mutans streptococci still considered relevant to understanding the microbial etiology of dental caries? BMC Oral Health. 2018 Jul 31;18(1):129.
 8. Bennadi D, Reddy V, Kshetrimayum N. Influence of genetic factor on dental caries. Ind J Res Pharm Biotechnol. 2014 May-June;2(3):1196-207.
 9. Bhalla M, Ingle NA, Kaur N, Yadav P. Mutans streptococci estimation in saliva before and after consumption of probiotic curd among school children. J Int Soc Prev Community Dent. 2015 Jan-Feb;5(1):31-4.
 10. Cabral RN, Hilgert LA, Faber J, Leal SC. Caries risk assessment in schoolchildren–a form based on Cariogram software. J Appl Oral Sci. 2014 Sep-Oct;22(5):397-402.
 11. Campus G, Cocco F, Carta G, Cagetti MG, Simark-Mattson C, Strohmenger L, et al. Effect of a daily dose of Lactobacillus brevis CD2 lozenges in high caries risk schoolchildren. Clin Oral Investig. 2014;18(2):555-61.
 12. Chapple IL, Bouchard P, Cagetti MG, Campus G, Carra MC, Cocco F, et al. Interaction of lifestyle, behaviour or systemic diseases with dental caries and periodontal diseases: consensus report of group 2 of the joint EFP/ORCA workshop on the boundaries between caries and periodontal diseases. J Clin Periodontol. 2017 Mar;44 Suppl 18:S39-S51.
 13. Chrysanthakopoulos NA. Prevalence of gingivitis and associated factors in 13-16-year-old adolescents in Greece. European J Gen Dent. 2016;5(2):58-64.
 14. Clinical and radiographic outcomes of the use of low-level laser therapy in vital pulp of primary teeth / A. P. Fernandes, N. Lourenco Neto, N. C. Teixeira Marques [et al.] // Int. J. Paediatr. Dent. - 2015. - № 25. - Р. 144-150.
 15. Coqueiro AY, Bonvini A, Raizel R, Tirapegui J, Rogero MM. Probiotic supplementation in dental caries: is it possible to replace conventional treatment? Nutrire. 2018;43:6.
 16. Dental caries and sealant prevalence in children and adolescents in the United States 2011-2012 / B. A. Dye, G. Thornton-Evans, X. Li, T. J. Iafolla // NCHS Data Brief. - 2015. - № 3 (191). - Р. 1-8.
 17. Dharmadhikari P, Thosar N, Baliga S, Rathi N. Changing trends in oral hygeine and plaque control in children. J Dent Oral Care. 2016;1(2):79-83.
 18. Durmus B. I. Tanboga In vivo evaluation of the treatment outcome of pulpotomy in primary molars using diode laser, formocresol, and ferric sulphate / I. B. Durmus // Photomed Laser Surg. - 2014. - № 32. - Р. 289-295.
 19. Elkhadem A. No clear evidence of superiority regarding pulp medicaments in primary molars / A. Elkhadem, I. Sami // Evid. Based. Dent. - 2014. - № 15 (4). - Р. 100-101.
 20. Evaluation and comparison of white mineral trioxide aggregate and formocresol medicaments in primary tooth pulpotomy: clinical and radiographic study / C. Jayam, M. Mitra, J. Mishra, B. Bhattacharya // J. Indian. Soc. Pedod. Prev. Dent. - 2014. - № 32 (1). - Р. 13-18.
 21. Evans A, Leishman SJ, Walsh LJ, Seow WK. Inhibitory effects of antiseptic mouthrinses on Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis and Lactobacillus acidophilus. Aust Dent J. 2015 Jun;60(2):247-54.
 22. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. 2017;390(10100):1211-59.
 23. Hedayati-Hajikand T, Lundberg U, Eldh C, Twetman S. Effect of probiotic chewing tablets on early childhood caries--a randomized controlled trial. BMC Oral Health. 2015 Sep 24;15(1):112.
 24. Jiang S, Gao X, Jin L, Lo EC. Salivary microbiome diversity in caries-free and caries-affected children. Int J Mol Sci. 2016 Nov 25;17(12). pii: E1978.
 25. Kuchler EC, Pecharki GD, Castro ML, Ramos J, Barbosa F Jr, Brancher JA, et al. Genes Involved in the Enamel Development Are Associated with Calcium and Phosphorus Level in Saliva. Caries Res. 2017;51(3):225-30.
 26. Lif HP, Ohman C, Ronnlund A, Johansson I. Maturation of oral microbiota in children with or without dental caries. PLoS One. 2015 May 28;10(5):e0128534.
 27. Lin GH, Boynton JR. Periodontal Considerations for the Child and Adolescent. A Literature Review. J Mich Dent Assoc. 2015 Jan;97(1):36-40, 42, 74.
 28. Lin HS, Lin JR, Hu SW, Kuo HC, Yang YH. Association of dietary calcium, phosphorus, and magnesium intake with caries status among schoolchildren. Kaohsiung J Med Sci. 2014 Apr;30(4):206-12.
 29. Marghalani A. A. Clinical and radiographic success of mineral trioxide aggregate compared with formocresol as a pulpotomy treatment in primary molars: a systematic review and meta-analysis / А. А. Marghalani, S. Omar, J. W. Chen // J. Am. Dent. Assoc. - 2014. - № 145. - Р. 714-721.
 30. O'Mullane DM, Baez RJ, Jones S, Lennon MA, Petersen PE, Rugg-Gunn AJ, et al. Fluoride and Oral Health. Community Dent Health. 2016 Jun;33(2):69-99.
 31. Olatosi O. O. Effect of mineral trioxide aggregate and formocresol pulpotomy on vital primary teeth: a clinical and radiographic study / О. О. Olatosi, Е. О. Sote, О. О. Orenuga // J. Clin. Pract. - 2015. - № 18 (2). - Р. 292-296.
 32. Pari A, Ilango P, Subbareddy V, Katamreddy V, Parthasarthy H. Gingival diseases in childhood - a review. J Clin Diagn Res. 2014 Oct;8(10):ZE01-4.
 33. Petersen PE, Ogawa H. Prevention of dental caries through the use of fluoride--the WHO approach. Community Dent Health. 2016 Jun;33(2):66-8.
 34. Sampaio-Maia B, Monteiro-Silva F. Acquisition and maturation of oral microbiome throughout childhood: An update. Dent Res J (Isfahan). 2014 May;11(3):291-301.
 35. Savichuk N, Trubka І, Kornienko L, Hostieva Z, Ermacova L. Prevention of dental caries: trends and treatment. Intermed J. 2014;ІІ-ІІІ(2):49-53
 36. Singh S, Sharma A, Sood PB, Sood A, Zaidi I, Sinha A. Saliva as a prediction tool for dental caries: An in vivo study. J Oral Biol Craniofac Res. 2015 May-Aug;5(2):59-64
 37. Stringhini Junior E. Evidence of pulpotomy in primary teeth comparing MTA, calcium hydroxide, ferric sulphate, and electrosurgery with formocresol / E. Stringhini Junior, M. E. Vitcel, L. B. Oliveira // Eur. Arch. Paediatr. Dent. - 2015. - № 16 (4). - Р. 303-312.
 38. Struzycka I. The oral microbiome in dental caries. Pol J Microbiol. 2014;63(2):127-35.
 39. Subashree R. Review on Pulp Therapy in Primary Dentition / R. Subashree // IOSR Journal of Dental and Medical Sciences. - 2016. - Vol. 15, № 12. - Р. 10-13.
 40. Sujlana A, Pannu PK. Family related factors associated with caries prevalence in the primary dentition of five-year-old children. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2015 Apr-Jun;33(2):83-7.
 41. Syed M, Chopra R, Shrivastava V, Sachdev V. Comparative evaluation of 0.2% chlorhexidine mouthwash, xylitol chewing gum, and combination of 0.2% chlorhexidine mouthwash and xylitol chewing gum on salivary streptococcus mutans and biofilm levels in 8- to 12-year-old children. Int J Clin Pediatr Dent. 2016 Oct-Dec;9(4):313-319.
 42. Tawil P. Z. Mineral trioxide aggregate (MTA) : its history, composition, and clinical applications / P. Z. Tawil, D. J. Duggan, J. C. Galicia // Compend Contin. Educ. Dent. - 2015. - № 36. - Р. 247-252.
 43. Thosar N, Priyanti D, Thosar N, Baliga S, Rathi N. Changing Trends In Oral Hygeine and Plaque Control In Children. (2015) J Dent Oral Care 2(1): 1-5..
 44. Toiviainen A, Jalasvuori H, Lahti E, Gursoy U, Salminen S, Fontana M, et al. Impact of orally administered lozenges with Lactobacillus rhamnosus GG and Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 on the number of salivary mutans streptococci, amount of plaque, gingival inflammation and the oral microbiome in healthy adults. Clin Oral Investig. 2015 Jan;19(1):77-83.
 45. Vieira AR, Modesto A, Marazita ML. Caries: review of human genetics research. Caries Res. 2014;48(5):491-506.
 46. Walsh T, Oliveira-Neto JM, Moore D. Chlorhexidine treatment for the prevention of dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 13;(4):CD008457.
 47. Xu X, Chen F, Huang Z, Ma L, Chen L, Pan Y, et al. Meeting report: a close look at oral biofilms and microbiomes. Int J Oral Sci. 2018 Aug 15;10(3):28.
 48. Yousef H. Al-Dlaigan Pulpotomy Medicaments used in Deciduous Dentition : An Update / Yousef H. Al-Dlaigan // The Journal of Contemporary Dental Practice. - 2015. - № 16 (6). - Р. 486-503. 

Інформаційні ресурси

 1. The world oral health report 2003: Continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of the WHO Global Oral Health Programme [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.who.int/oral_health /media/en/orh_report03_en.pdf
 2. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Dental interventions to prevent caries in children [Internet]. Edinburgh; 2014 Mar. [cited 2018 Dec 23]. Available from: http://www.sign.ac.uk
 3. O’Neill C (chair), Connolly E, Crotty A, Crowley E, Downey J, Golden B, et al., guideline development group. Strategies to prevent dental caries in children and adolescents: evidence-based guidance on identifying high caries risk children and developing preventive strategies for high caries risk children in Ireland [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.ucc.ie/en/media/research/ohsrc/ PreventDentalCariesFull.pdf
 4. Bourgeois DM, prepared. Health Surveillance in Europe. European Global Oral Health Indicators Development Project: final report, 2003-2005 [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/ OD/Avdelningar/who/EURO/EU/EUReportoralheath200305.pdf
 5. Тогунов ИА. Маркетинговая сущность медицинской профилактической деятельности [Интернет]. [цитировано 2018 Дек 22]. Доступно: http://www.marketing.spb.ru/read/article/a62.htm
 6. Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «дитяча терапевтична стоматологія»: наказ МОЗ України № 435 від 31.08.2004 р. [Інтернет]. [цитовано 2018 Груд 23]. Доступно: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20040831_435.html
 7. Pulp treatment for extensive decay in primary teeth / V. Smail-Faugeron, F. Courson, P. Durieux [et al.] // Cochrane Database Syst. – 2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. - http://www.cochrane.org/CD003220/ORAL_pulp-treatment-for-extensive-decay-in-primary-teeth
 8. Кузняк Н. Б. Ефективність методу вітальної пульпотомії при лікуванні пульпіту в дітей / Н. Б. Кузняк, В. А. Гончаренко // Клінічна стоматологія. - 2014. - № 3. - С. 108 [Электронный ресурс]. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/klct_2014_3_98.
 9. Ковач И. В. Применение различных одонтотропных препаратов при лечении осложненного кариеса постоянных зубов у детей с несформированными корнями / И. В. Ковач, К. А. Бунятян // Современная стоматология. - 2016. - № 1. - С. 76-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2016_1_19.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 49% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 54% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу