Search

Історія розвитку кафедри вірусології розпочалася у 1985 році, коли за Наказом № 822 МОЗ СРСР вона була створена в складі Київського інституту удосконалення лікарів (КІУЛ). Це була друга в СРСР, а нині - єдина в Україні кафедра вірусології, для підготовки медичних кадрів за фахом «Вірусологія». Свою навчально-педагогічну діяльність кафедра вірусології  розпочала 12 вересня 1985 року циклом тематичного удосконалення (ТУ) «Ентеровірусні інфекції» для лікарів-вірусологів, які прибули з 5 республік СРСР.

Засновником і першим завідувачем кафедри вірусології став доктор медичних наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки, ректор КІУЛ Гирін Віталій Миколайович.

Професор Гирін В.М.
(перший завідувач кафедри вірусології 1985–2002)

Першими викладачами кафедри стали: доцент к.м.н. Порохницький Валентин Григорович,  асистенти, а згодом доценти: к.м.н. Вороненко Світлана Григорівна, к.б.н. Ковалишин Галина Григорівна, к.б.н. Бойко Іван Іонович. З 1985 року при кафедрі вірусології була створена наукова група, першими співробітниками якої стали: к.м.н., старший науковий співробітник Дзюблик Ірина Володимирівна та к.м.н.,  старший науковий співробітник Горошников Сергій Борисович.

Перший професорсько-викладацький і науковий склад кафедри вірусології

Гирін Віталій Миколайович народився в 1936 році в м. Лубни Полтавської області в простій працьовитій українській родині, навчався в середній школі, яку з відмінними оцінками закінчив у 1954 році. Цього ж року вступив до Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця на санітарно-гігієнічний факультет, який закінчив в 1960 році. Свою трудову діяльність В.М.Гирін розпочав у Васильківському районі, працюючи  спочатку лікарем, потім головним  санітарним лікарем. В 1963 році вступив до спецординатури , а потім до аспірантури при Київському НДІ інфекційних хвороб, де успішно навчався за фахом «вірусологія». В 1967 році В.М.Гирін захистив кандидатську дисертацію на тему «Адаптація вірусів Коксаки підгрупи А до перещеплюваних культур клітинних ліній та вивчення їх взаємодії із клітинами». Після завершення аспірантури викладав на кафедрі мікробіології Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. З 1973 по 1978 роки - начальник управління навчальних закладів МОЗ України, з 1978 по 1984 роки – заступник міністра охорони здоров’я України з кадрів. У 1982 році В.М.Гирін у Москві захистив докторську дисертацію на тему «Ентеровіруси у стічних водах та наукове обґрунтування способів деконтамінації». У 1984 році В.М. Гирін був призначений на посаду ректора КІУЛ та організував першу кафедру вірусології в системі післядипломної освіти лікарів в Україні.

За період своєї наукової, педагогічної та організаторської діяльності він вніс величезний вклад  у підготовку медичних кадрів і розвиток медичної науки в України, у вирішення фундаментальних та актуальних прикладних завдань боротьби з інфекційними захворюваннями вірусної природи, зокрема ентеровірусних, ротавірусних захворювань, ВІЛ-інфекції/СНІДу. Під керівництвом професора Гиріна В.М. були  винайдені нові комплексні біосорбційні препарати для еферентної терапії кишкових інфекцій. Розроблені та впроваджені в практику вірусологічних лабораторій СЕС нові методи лабораторної діагностики інфекційних захворювань вірусної етіології. Професором Гиріним В.М. були вирішені ряд актуальних прикладних проблем інфекційної патології населення України, пов’язаних з наслідками екологічної кризи та аварії на ЧАЕС. Науковим доробком професора Гиріна В.М. стали 205 наукових праць, з яких 15 монографій, підручників та навчальних посібників, 7 авторських свідоцтв та патентів, 16 методичних рекомендацій. Під керівництвом професора Гиріна В.М. підготовлено 3 доктори і 4 кандидати медичних наук.

Професор Гирін В.М. та слухачі ТУ “Актуальні проблеми сучасної медичної вірусології” (1991 р.)

З  2002 р. кафедру вірусології очолила  учениця професора  Гиріна В. М., продовжувач його наукової школи та започаткованих традицій – заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Дзюблик Ірина Володимирівна.

І.В. Дзюблик народилася в м. Києві. У 1971 році вона вступила на  санітарно-гігієнічний факультет  Київського медичного  інституту імені О.О. Богомольця, який закінчила  з відзнакою. Науковий шлях  Ірина Володимирівна розпочала в  Київському НДІ інфекційних хвороб,  до очної  аспірантури якого вона  вступила в 1977 році за рекомендації вченої ради  Київського медичного інституту.  Після успішного закінчення аспірантури працювала молодшим науковим співробітником лабораторії загальної вірусології НДІ епідеміології і інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського. З 1985 року була обрана за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника групи ЦНДЛ при кафедрі вірусології  КІУЛ (нині Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика). З 1988 по 1993 роки І.В. Дзюблик - старший викладач кафедри вірусології, з 1993 по 1998 роки - доцент кафедри вірусології, з 1998 р.  по 2002 рік - професор кафедри вірусології та Вчений секретар НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

У 1981 р. І.В. Дзюблик захистила кандидатську дисертацію на тему «Интерферон при гриппозной инфекции и влияние некоторых факторов на его образование». У 1994 р. здобула  науковий ступень  доктора медичних наук за спеціальністю вірусологія, захистивши дисертацію на тему «Патогенетичні механізми продуктивної ротавірусної інфекції та вдосконалення методів її лабораторної діагностики». Наукові  звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1988 р., доцента кафедри вірусології -  у 1996 р. ,  професора  кафедри вірусології – у 2001 р. У 2008 році указом Президента України І.В. Дзюблик присвоєно Почесне звання «Заслужений лікар України».        

Професор Дзюблик І.В. є провідним фахівцем у галузі медичної вірусології з проблем вірусних гастроентеритів, респіраторних вірусних інфекцій, ВІЛ-інфекції/СНІДу, хіміотерапії та хіміопрофілактики вірусних інфекцій.  Вона є експертом з питань вірусних імунобіологічних препаратів, з 2009р. офіційним експертом Clinical Research Foundation EEU з питань вірусології та інфекційних захворювань.  І.В.Дзюблик автор понад 400 наукових публікацій,  20 підручників та навчальних посібників, 18 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Науково-практичні розробки захищені 12 авторськими свідоцтвами та патентами на винахід. За наукового керівництва і консультування Ірини Володимирівни захищені 4 кандидатські, виконуються 3 кандидатські та 1 докторська дисертації.   

Професор Дзюблик І.В. входить до складу спеціалізованої  вченої ради  Д 26.613.10 у НУОЗ України імені П.Л.Шупика та спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 при ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського НАМН України». Впродовж багатьох років є членом Американського товариства мікробіологів (American society for microbiology), редакційних рад наукових фахових видань.

Кафедра вірусології є провідною в системі післядипломної освіти. Являючись опорною за спеціальностями  «Вірусологія» та «Мікробіологія та вірусологія» виконує значну навчально-методичну та організаційну роботу. Навчальний процес на кафедрі проводиться у відповідності з навчальними планами і програмами, кількість яких та коло питань, що розглядаються,  постійно розширюється. Розробляються і постійно оновлюються навчальні плани  і програми для лікарів-вірусологів.   Для  підвищення рівня фахової підготовки лікарів-вірусологів удосконалюється структура і методики навчання, розроблені та впроваджені в педагогічний процес навчальні плани та програми циклів тематичного удосконалення за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, що здійснюється відповідно до «Примірного положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика», яке затверджено МОЗ України та передбачає два етапи: заочний з елементами дистанційного навчання в онлайн режимі та очний. З метою підвищення якості знань слухачів співробітники кафедри постійно збагачують власний бібліотечний фонд, де представлені підручники, навчально-методичні та навчальні посібники, методичні рекомендації та вказівки з проблемних питань вірусних інфекцій, які підготовлені викладачами та науковими співробітниками кафедри вірусології. У 2013 році за підтримки Американського товариства мікробіологів  створено Біоресурсний доступ на кафедрі до найкращих фахових наукових видань. Щороку на  кафедрі на циклах спеціалізації, передатестаційної підготовки, стажування та тематичного удосконалення підвищують свій фаховий рівень близько 2,5 тисяч слухачів.

Кафедра вірусології постійно надає консультативну допомогу органам практичної охорони здоров’я, співробітники виступають в ролі консультантів та експертів МОЗ України з проблем вірусних інфекцій. Викладачі кафедри беруть активну участь у національних та міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах.

На майбутнє кафедра вірусології НУОЗ України імені П.Л. Шупика ставить перед собою відповідальне завдання подальшого удосконалення навчального процесу, зростання фахової майстерності викладачів і наукових співробітників, розширення наукових міжнародних зв’язків, проведення циклів спеціалізації, передатестаційних циклів та тематичного удосконалення знань фахівців для забезпечення потреб МОЗ України в галузі підготовки кадрів з медичної вірусології.