Google search

Підготовка фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», згідно чинної на сьогоднішній день Постанови Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», здійснюється кафедрою публічного управління та адміністрування за другим освітнім рівнем – «магістр» (кваліфікація - публічне управління та адміністрування).

Тепер навчання у Національному університеті охорони здоров’я імені П. Л. Шупика надає слухачам унікальну можливість отримати підготовку для роботи на керівних посадах в органах державної влади, місцевого самоврядування, їх управліннях і відділах у будь яких сферах економіки та перш за все в сфері охорони здоров’я.

Ліцензія на провадження освітньої діяльності на підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» була отримана наказом МОН України № 1010-л від 12.12.2019 року, набір абітурієнтів за якою розпочався у 2020 р. Випускник отримуватиме диплом магістра з кваліфікацією «магістр публічного управління та адміністрування».

Головну місію своєї діяльності щодо підготовки за освітньо-професійною програмою спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» кафедра охорони здоров’я та публічного адміністрування  вбачає в наданні високоякісних освітніх послуг, підготовці висококваліфікованих, компетентних фахівців, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентно спроможними на ринку праці та матимуть пріоритетне право працювати на керівних посадах у сфері охорони здоров’я та в різних сферах економіки України.

На кафедрі управління охороною здоров’я та публічного адміністрування здійснюється підготовка фахівців за другим освітнім рівнем «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

В університеті загалом та на кафедрі зокрема, генеруються сучасні знання, створюються умови для формування високоосвіченої, національно свідомої, творчої, відповідальної, соціально активної особистості для задоволення попиту суспільства на підготовку конкурентоспроможного фахівця зі спеціальностей, за якими здійснюється підготовка. Колектив кафедри об’єднує науково-педагогічних працівників, які мають високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок

Метою впровадження освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» є формування у слухачів теоретичних знань з питань публічного адміністрування та практичних вмінь та навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій і процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери.

Акцент освітньої програми 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснено на організацію стратегічного та поточного управління публічною сферою, вміння аналізувати ситуацію та планувати діяльність у державному управлінні. Програма дає основи фінансово-економічної політики, формування кадрової політики в системі державної служби у сфері охорони здоров’я.

Слухачі здобувають знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Публічне управління та адміністрування», «Загальна теорія держави та конституційні основи публічної влади», «Методологія наукових досліджень у публічному управлінні», «Організаційно-правові засади публічного управління», «Територіальна організація влади в Україні», «Соціальна і гуманітарна політика держави», «Кадрова політика і державна служба», «Публічне управління у сфері економіки», «Комунікація в публічному управлінні», «Україна в геополітичному просторі та системі міжнародної безпеки», «Принципи та етика публічного управління», «Інформаційна політика та електронне врядування» та інші.

Серед викладачів є практики з державного управління, які мають великий досвід роботи в центральних, територіальних органах виконавчої влади (зокрема д.держ.упр. проф.. Гбур З.В., д.мед.н., магістр державного управління, проф..Толстанов О.К, д.мед.н.,проф..Михальчук). Лекційний матеріал спрямований не тільки на надання теоретичних знань а й на здобуття практичних навичок з розв’язання державно-управлінських ситуацій, формування фінансових, аналітичних документів з урахуванням реформи у сфері охорони здоров’я та їх вирішення на основі здобутих теоретичних знань.

Так під час вивчення ОК «Публічне управління у сфері економіки» слухачі отримують практичні навички, знання та вміння щодо фінансово-економічних процесів з обох сторін, як з позиції Міністерства фінансів України так і з позиції інших центральних органів виконавчої влади (викладає дисципліну д.держ.упр., проф. Гбур З.В. 22 роки стажу державної служби з них 11 саме в Міністерстві фінансів України)

Викладання ОК «Методологія наукових досліджень у публічному управлінні» дає можливість зорієнтувати слухачів на майбутню наукову діяльність, сформувати у них навички здійснення системного аналізу, формування наукового мислення; набути здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування. Це надає можливість слухачам продовжувати навчання та можливість замислитися для подальшої кар’єри науковця.

Комунікативні навички формуються слухачами під час практичних занять займаючись у Науковій секції.

Освітній процес забезпечено фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів як обов’язкової так і вибіркової складової. Окрім того на сайті є Електронна бібліотека за спеціальністю 218.

При проходження практики у слухачів напрацьовуються навички знаходження консенсусу з питань практичної та освітньої діяльності. Формування таких соціальних навичок як здатність працювати в команді забезпечуються не лише окремим методами навчання, але й залучення слухачів до роботи  в громадських організаціях, органах студентського самоврядування, через механізми різнопланової виховної роботи.