Search

281 Публічне управління та адміністрування
Розклади
Організація освітнього процесу
Академічна мобільність та оцінювання
Якість освіти, кадрова політика та внутрішній контроль
Співпраця з стейкхолдерами
Наукова робота кафедри

Кваліфікаційна робота – підготовка, захист
Історія спеціальності «Публічне управління та адміністрування»
Академічна доброчесність
Елементи та система дистанційної роботи
Вибіркові дисципліни
Випускний: перспективи та висновки

 

Кафедра управління охороною здоров'я та публічного адміністрування оголошує прийом на навчання для здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні на небюджетні конкурсні пропозиції за спеціальностями: 281 Публічне управління та адміністрування (заочна форма здобуття освіти).

Прийом документів триватиме з 16.08 по 15.09.2022.

Умови та перелік необхідних для вступу документів (Переглянути PDF)

Та на сторінці приймальної комісії: https://www.nuozu.edu.ua/nv/p-n 

У 2021 році Кафедрою управління охорони здоров’я та публічного адміністрування започатковано добру академічну традицію запрошувати для проведення лекцій гостьових лекторів, які є практиками і співробітниками органів центральної виконавчої влади, законодавчої та судової влади, а також представниками професійних спілок та роботодавців.

У 2021 році відбулось три гостьових лекції, зокрема здобувачі другого академічного рівня «магістр» прослухали лекції:

Ростислава Палагусинця, доктора наук з державного управління, заступника керівника відділу Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків Апарату Верховної Ради України, на тему: «Інтелектуалізація праці та зарубіжний досвід добору кадрів для дипломатичної служби»;

Наталії Зарецької, доктора наук з державного управління, керівника Офісу Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, на тему: «Постізоляційне відновлення громадян України»;

Світлани Фуртас, магістра з права, заступника виконавчого директора Організації роботодавців транспортних послуг міста Києва, на тему: «Транспортна політика України».

З 2022 року кафедра продовжує добру традицію і в січні 2022 року відбулись гостьові лекції головного спеціаліста відділу співробітництва з МВФ Управління міжнародного співробітництва Міністерства фінансів України, кандидата економічних наук Наталії Дибко.

В червні 2022 року (згідно з розкладом) відбудеться гостьова лекція Заступника начальника відділу обліку та експлуатації нерухомого майна Департаменту адміністративно-господарської діяльності Державної митної служби України Олени Коваленко

Лекція запланована в межах вивчення дисципліни «Публічне управління та адміністрування» модуля «Державні фінанси». Тема гостьової лекції «Особливості діяльності Державної митної служби України».

281 Публічне управління та адміністрування

Розклади

РОЗКЛАД МАГІСТРИ 15.06-25.06.2022

РОЗКЛАД МАГІСТРИ 19.09-29.09.2022

РОЗКЛАД МАГІСТРИ 20.09-30.09.2022

ВСТУП 2020 року

Наказ про переведення на ІІ курс

ВСТУП 2021 року

Графіки міжсесійних консультацій на 2021 рік:

26.08.2021 (набір 2021-2022)

Графіки міжсесійних консультацій:

Організація освітнього процесу

Академічна мобільність та оцінювання

Якість освіти, кадрова політика та внутрішній контроль

Співпраця з стейкхолдерами

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) ‒ зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Зовнішні стейкхолдери:

 • держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ЗВО і основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл державного замовлення на підготовку кадрів;
 • регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
 • роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні підприємства; організації соціальної сфери, наукові установи, заклади вищої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти), які зацікавлені в компетентних фахівцях;
 • різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

Внутрішні стейкхолдери:

 • різні категорії осіб, що отримують освіту здобувачі другого (магістерського) та третього рівнів освіти, вільні слухачі, аспіранти, докторанти та їх батьки;
 • науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і адміністративно-управлінський персонал.

Діяльність стейкхолдерів поширюється на освітні програми, що впроваджуються на кафедрі, де безпосередньо відбувається формування освітнього процесу через надання пропозицій та участь у засіданнях робочих груп щодо розробки та оновлення освітніх програм.

Головними завданнями, що постають перед внутрішніми і зовнішніми групами стейкхолдерів, щодо успішної реалізації освітніх програм є:

 • сформувати академічну спільноту на принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості та достовірності інформації;
 • сприяти покращенню побутових умов здобувачів вищої освіти та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 • брати участь у моніторингу якості нормативних документів (освітніх програм спеціальностей, робочих програм освітніх компонентів, методичного забезпечення освітнього процесу, тощо);
 • впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання освітніх компонентів, практичної підготовки, науково-дослідної роботи, тощо;
 • впливати на розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст;
 • впливати на оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науково-дослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;
 • впливати на вибір технологій і методів викладання освітніх компонентів, якість їх методичного забезпечення; якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі; якість матеріально-технічної бази спеціальності; якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти; якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проектах, конференціях, публікаціях тощо;
 • сприяти проходженню виробничих, дослідницьких, педагогічних практик та ознайомлення з інноваціями в управлінні документно-інформаційною діяльністю та інноваційними підходами в організації освітньої, науково-дослідної діяльності;
 • надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями в технологіях та наукових розробках.

Анкета для опитування роботодавців та стейкхолдерів

Професійна спільнота в особистостях

Гармаш Петро Петрович
магістр державного управління, начальник Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації

Рецензія

 

Фуртас Світлана Василівна
магістр з права, заступник виконавчого директора Організації роботодавців транспортних послуг міста Києва

Рецензія

 

 

Вівсяник Олег Михайлович
магістр публічного управління та адміністрування, начальник Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації

Рецензія

Рецензії та відгуки роботодавців

Робоча група стейкхолдерів 2020р.

Рада роботодавців 2022 р.

Рада роботодавців 2021 р.

Наукова робота кафедри

Викладачі кафедри входять до складу редакційних колегій наукових фахових збірників і журналів (видання «Наукові перспективи» Гбур З.В.), виступають офіційними опонентами на захистах дисертаційних досліджень, входять до складу оргкомітетів наукових конференцій, форумів, круглих столів.

На кафедрі управління охорони здоров’я та публічного адміністрування діє «Наукова секція», яку очолює доктор наук з державного управління, доцент Зоряна Гбур.

Наукова робота кафедрі управління охорони здоров’я та публічного адміністрування здійснюється за багатьма напрямками, зокрема викладацький склад бере участь у міжнародних наукових конференціях. Важлива роль у науковій діяльності кафедри належить науково-дослідній роботі слухачів, зокрема здобувачі вищої освіти публікують власні здобутки у різноманітних збірниках наукових праць.

Колективом кафедри щорічно проводиться ряд наукових заходів всеукраїнського та міжнародного рівня. Науково-педагогічні працівники отримали сертифікати про проходження стажування, курсів та тренінгів в Україні та закордоном

Наукова секція (факультатив)

 

Сертифікати науково-педагогічних працівників

Сертифікати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в НАДУ при Президентові України

Фотогалерея роботи Наукової секції

Кваліфікаційна робота – підготовка, захист

 

Кваліфікаційна робота в зшитому вигляді (Зразки)

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір.

Твір (робота, матеріал) – інформація, як результат наукової чи навчально-методичної діяльності конкретної особи (чи у співавторстві), представлена на паперових носіях або в електронному вигляді у мережі Інтернет (монографія, підручник, навчальний посібник, стаття, тези, препринт, автореферат і рукопис дисертації (дисертаційна робота), магістерська чи бакалаврська робота, курсова робота чи проект, реферат, есе, контрольна робота тощо).

Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Цитата – порівняно стислий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого (у тому числі оприлюдненого у мережі Інтернет) твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими власні твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

Унікальність твору (роботи, матеріалу) – співвідношення (у відсотках) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального обсягу матеріалу.

Інформаційний бюлетень «Академічна доброчесність»:

 1. «Як мені писати без академічного плагіату?»
 2. «Плагіат = порушення авторських прав?»
 3. «Як вижити без самоплагіату?»
 4. «Скільки відсотків можна?»
 5. «Як підтримати чесність дистанційного навчання?»

Елементи та система дистанційної роботи

Застосування  комплекту інтерактивного навчання

 • Комплект інтерактивного навчання складається з інтерактивної дошки, мультимедійного проектора та комп’ютера із спеціальним програмним забезпеченням
 • Робота з інтерактивною дошкою

 • Інтерактивна дошка — сенсорний екран. Працює як монітор комп'ютера і звичайна дошка.
 • Перша інтерактивна дошка представлена компанією SMART Technologies Inc. 1991 р.
 • Запис ведеться електронним, бутафорським маркером або пальцем.
 • Використовують у великих аудиторіях і маленьких групах. В нашому випадку під час викладання економічних та фінансових дисциплін з метою демонстрації динаміки графіків зростання і спадання економіки інших динамічних процесів.
 • Ми використовуємо Інтерактивну дошку прямої проекції (проектор перед дошкою). Проте також є дошки зворотної проекції (проектор за дошкою).
 • Є також активні і пасивні інтерактивні дошки.
 • Використання комплекту інтерактивного навчання урізноманітнює заняття, робить їх цікавими і захоплюючими.
 • Автор презентації: професор Гбур З.В.

Вибіркові дисципліни

Каталог вибіркових дисциплін (вибіркових освітніх компонентів) освітньо-професійної програми за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на 2021-2022 рр.

International forum Public administration and innovation 2021

Випускний: перспективи та висновки