Search

Навчально-методична робота включає цикли «Спеціалізація з неврології»; «Інтернатура з неврології»; тематичне удосконалення за темами: «Актуальні питання неврології», «Нейродегенеративні захворювання», «Актуальні питання діагностики цереброваскулярних захворювань та їх лікування»; «Стажування з неврології», на яких за останні тридцять років здобули та удосконалили свої знання декілька тисяч лікарів-неврологів з багатьох областей України, а також інших держав.

  1. Мументалер М., Бассетти К., Дэтвайлер К. Дифференциальный диагноз в неврологии: руководство по оценке, классификации и дифференциальной диагностике неврологических симптомов. М.:МЕДпресс-информ. – 2012. – 360с.
  2. Иллариошкин С.Н., Левин О.С. Болезнь Паркинсона и расстройства движений. М.: НЦН РАМН. – 2011. – 413 с.
  3. Карлов В.А . Неврология: руководство для врачей. 3-е изд., -М.:ООО «Медицинское информационное агентство»,2011.-664с.
  4. Левин О.С. Неврология: справочник практического врача / О.С. Левин, Д.Р. Штульман. – 8-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2012.- 1024с.
  5. Неврология /Марко Мументалер, Хейнрих Маттле; Пер. с нем.; Под общ. ред. О.С. Левина.- М.: МЕД.- пресс-информ, 2011.-920 с.

Виховна робота кафедри неврології №1 є складовою частиною навчального процесу лікарів-інтернів, слухачів. Відповідальними за виховну роботу на кафедрі за звітний період були: завуч (професор Слободін Т. М.) та куратори циклів. За період навчання проводяться конференції та засідання співробітників кафедри сумісно з лікарями-інтернами, сухачами (вступна, проміжна та заключна). Особлива увага приділяється успішності навчання лікарів-інтернів. Для цього проводяться обговорення програми навчання на циклі, підготовка до іспиту КРОК-3, підготовка до комп’ютерного іспиту за спеціальністю «Неврологія». Для оптимізації процесу навчання складений графік тренування лікарів-інтернів на комп’ютерній базі кафедри. Робиться акцент на необхідності відпрацювання пропущених занять. Співробітниками кафедри організована самостійна робота інтернів на кафедрі та в гуртожитку шляхом забезпечення додатковими методичними матеріалами кафедри та літературою за фахом «Неврологія» з резервів бібліотеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Постійно проводяться бесіди, в яких приділяється увага етиці поведінки та деонтології спілкування лікаря та пацієнта, лікаря у відділенні, обговорюються питання дотримування колегіальності та лікарської  таємниці. Особлива увага приділяється поведінці лікарів у гуртожитку. Одним з методів дисципліни серед слухачів є відвідування їх у гуртожитку співробітниками кафедри. Графік відвідування гуртожитків (вул. Драйзера 7, вул. Довнар-Запольського 16, вул. Багговутівська 27, вул. Салютна 1а) складений та затверджений на засіданні кафедри. З метою пропаганди здорового способу життя та антипропаганди тютюнопаління, надмірного вживання алкоголю, наркоманії проводились колективні та індивідуальні співбесіди.

На кафедрі продовжується традиція ознайомлення слухачів та інтернів з життєвим шляхом видатного анатома, гістолога професора В. С. Беца, який працював на кафедрі анатомії Університету Св. Володимира. За участю співробітників кафедри неврології №1 здійснюються екскурсії в Музей Т.Г. Шевченка, в Музей історії медицини.