Google search

Філософська  освіта у медичних закладах вищої освіти є невід’ємною та дуже важливою складовою до- та післядипломної підготовки спеціалістів в галузі медицини та біології до науково-дослідної та практичної діяльності. Вона дозволяє підвищити рівень гуманітарної освіти аспірантів, ординаторів, магістрів та інтернів з питань історії світової філософії, філософії науки, філософської антропології, філософії освіти, біоетики відповідно до досягнень філософської думки та сучасних вимог гуманізації та трансформації галузі охорони здоров'я.

У 1948 році була створена кафедра марксизму-ленінізму, у складі якої працювало три викладача, серед яких: зав. кафедри доцент А.М. Окунь (працювала в академії до 1960 р.) та М.І. Гінзбург (почав працювати з 1946 р.). З 1952 р. її завідувачем була В.У. Брик.

У другій половині 60-х років кафедра була перетворена на курс «Філософські питання медицини та біології», який в 1968 р. очолила доцент, к.філос.н. О.С. Давиденко (працювала до 1987 р.).

З березня 1988 р. завідувачем курсу, а потім (з 1989 р.) кафедри філософії став доцент, к.філос.н. В.Л. Кулініченко, який очолював кафедру до 2014 року. Д.філос.н, проф. В.Л. Кулініченко вважається засновником кафедри філософії, саме під його керівництвом були розроблені основні напрямки навчальної та наукової діяльності кафедри, які з часом набули подальшого розвиту: філософська антропологія, філософія медицини, біоетика.

У 1993 р. кафедра знов перетворюється на курс  філософії, який у 1999 р. стає складовою кафедри гуманітарних дисциплін. У ці роки на кафедрі працювали доцент, к.філос.н. Б.Т. Титаренко, к.філос.н. А.М. Гірник та інші.

У 2005 році кафедра філософії відновлюється. В різні роки на кафедрі працювали заслужений діяч науки і техніки України, член-кор. НАНУ М.І. Михальченко (1989-2015), професор, д.мед.н. О.Г. Карагодіна (2004-2015), доцент, к.філос.н. О.Ю. Мережинська (1989-2016), ст. викл. С.М. Глизь (1994-2011), ас. Л.М. Мазур (2005-2013), доцент О.Б. Киричок (2016-2020), які зробили свій вагомий внесок в її навчально-методичну, науково-дослідну та педагогічну діяльність кафедри.

У 2004 році за активної участі співробітників кафедри створюється Комітет з етики (з 2014 р. — Комісія з питань етики) НМАПО імені П.Л. Шупика для оцінки етичних і морально-правових аспектів та проведення етичної експертизи науково-дослідних проектів, що виконуються на кафедрах та клінічних базах академії. Сьогодні до складу Комісії з питань етики входять 14 провідних спеціалістів – співробітників університету, головою з 2015 р. є зав. каф. філософії, професор С.В. Пустовіт, вченим секретарем — проф. Бойченко Н.М., секретарем - ас. Коваленко Н.В.

Існування Комісії з питань етики, в дільності якої задіяні співробітники кафедри, сприяє розвитку нових потужних напрямів роботи кафедри — філософії клінічної медицини та біоетики біомедичних досліджень, удосконаленню існуючих курсів та створенню нових навчальних циклів: «Етико-деонтологічні засади науково-дослідної діяльності» для магістрів, «Етико-правові та нормативні засади проведення доклінічних та клінічних досліджень" (39 годин) для викладачів та «"Методологічні та етико-правові засади біомедичних досліджень" (90 годин) для аспірантів.

У 2013 р. відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім'ї»  на кафедрі розробляється та впроваджується новий курс «Протидія насильству в сім’ї» для інтернів та лікарів. Мета курсу — отримання теоретичних знань та практичних навичок профілактики, виявлення і протидії насильству в сім'ї, ознайомлення слухачів з законодавчими основами та процедурами, державними та громадськими структурами, відповідальними за протидію насильству в Україні.

У 2015 р. кафедру очолила проф., д. філос. н. Пустовіт С.В., яка є президентом Української асоціації з біоетики, головою Комісії з питань етики НУОЗ України імені П.Л. Шупика, членом Комітету з питань етики при НАНУ, експертом ЮНЕСКО з біоетики в Україні. 

В 2016-2017 роках були розроблені та впроваджені нові цикли тематичного удосконалення для викладачів та лікарів — «Філософські засади медичної теорії та практики» та «Феномен ВІЛ-інфекції: медико-соціальні та філософські аспекти» (спільно з кафедрою інфекційних хвороб), спрямовані на підвищення філософської культури, поглиблення знань в галузі філософської антропології, філософії науки й медицини, біоетики, удосконалення навичок аналітичного мислення викладачів та лікарів.

Основний контингент слухачів кафедри — аспіранти, ординатори, інтерни, лікарі циклів спеціалізації та тематичного удосконалення,  викладачі НУОЗ України імені П.Л. Шупика та наукові працівники науково-дослідних інститутів. Сьогодні викладачі кафедри проводять заняття (лекції, семінари) з усіма категоріями слухачів університету, для яких розроблені та впроваджені 12 окремих спецкурсів та циклів з урахуванням фаху та форми навчання.

У 2021 році були оновлені 5 навчальних програм для підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі та розроблена методологічна база для різних форм навчання з нормативної навчальної дисципліни: «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика» (150 годин) та дисциплін за вибором «Логіка наукового дослідження та сучасна філософія науки»(90 годин), «Морально-етичні та соціокультурні виміри природничих наук та біотехнологій» (90 годин), «Технології наукової творчості. Основи академічного письма та риторики (90 годин), "Методологічні та етико-правові засади біомедичних досліджень" (90 годин).

На кафедрі виконується пошукова науково-дослідна робота «Філософсько-методологічні аспекти гуманізації медицини" (2020-2024), метою якої є поглиблене вивчення  теоретико-філософських засад медичної теорії та практики та створення відповідної наукової парадигми щодо ролі філософії в сучасній медицині. Дослідження передбачає аналіз теоретико-філософських та методологічних складових медицини, а саме — гносеологічних, онтологічних та аксіологічних передумов і засад сучасної медичної теорії та практики, а також вивчення філософсько-антропологічних, соціокультурних, історіософських вимірів медицини.

Науково-дослідна робота кафедри знайшла своє відображення у значній кількості публікацій та виступів на з’їздах, симпозіумах і конференціях різного рівня, в тому числі й міжнародного. За останні п’ять років видано 4 монографії, 2 підручника та більше 100 статей, тез, збірок.

На кафедрі працювали знані вчені з різних країн світу - професор  П. Модесто та Я. Холандер — ФРН, професор  Д. Ходжес — Велика Британія, професор  Д. Лойєр — США та ін. Викладачі кафедри — професори В.Л. Кулініченко, М.І. Михальченко, С.В. Пустовіт, Н.М. Бойченко, О.Г. Карагодіна, доценти Б.І. Остапенко у різні роки читали лекції та виступали з доповідями у Білорусі, Іспанії, Канаді, Польщі, Росії.

У 2000 р. кафедра організувала та провела перший в Україні Українсько-Британський симпозіум з біоетики з залученням провідних західних та вітчизняних науковців. За період 2000-2017 рр. кафедрою було організовано та проведено 9 міжнародних симпозіумів з біоетики (2000, 2002, 2004, 2006,  2008, 2012, 2015, 2018, 2021 рр.), декілька міжнародних науково-практичних семінарів. Кафедра була  співорганізатором 7 Національних конгресів з біоетики (2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019).

Серед інших кафедр медичних ЗВО України кафедра філософії є лідером:

  • в розробці теоретико-методологічних засад трансформації та гуманізації медицини, біоетики медичної діяльності, етики та етичної експертизи біомедичних досліджень;
  • в розробці та впровадженні циклів з нормативної та вибіркових дисциплін для аспірантів: «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика» (150 годин) та дисциплін за вибором «Логіка наукового дослідження та сучасна філософія науки»(90 годин), «Морально-етичні та соціокультурні виміри природничих наук та біотехнологій» (90 годин), «Технології наукової творчості. Основи академічного письма та риторики (90 годин), "Методологічні та етико-правові засади біомедичних досліджень" (90 годин).
  • в розробці та впровадженні додаткових програм та курсів для циклів навчання в інтернатурі та циклів спеціалізації, спрямованих на гуманізацію медичної діяльності: "Протидія насильству в сім'ї", "Гуманітарні основи діяльності лікаря", "Гуманітарні аспекти клінічного мислення".
  • в розробці та впровадженні циклів ТУ для лікарів та викладачів: «Філософські засади медичної теорії та практики», "Феномен ВІЛ-інфекції: медико-соціальні та філософські аспекти", «Етико-правові та нормативні засади проведення доклінічних та клінічних досліджень" (39 годин).
  • в публікації монографій, навчальних та методичних посібників з біоетики, етики біомедичних досліджень;
  • в організації та проведенні міжнародних симпозіумів з біоетики, в справі розвитку ідей біоетики в Україні.

Сьогодні пріоритетними напрямками наукової та навчально-методичної роботи кафедри є: філософська антропологія, філософія та методологія науки, філософія медицини, філософія освіти, біоетика та етика біомедичних досліджень, філософські проблеми психотерапії, психосоматичної медицини. Значне місце в науково-дослідній та навчальній роботі кафедри мають філософсько-методологічні питання природничих наук та етичної експертизи клінічних досліджень.

Сьогодні на кафедрі працюють: зав. каф., проф., д.філос.н. С.В. Пустовіт, проф., д.філос.н. Н.М. Бойченко, доцент, к.філос.н. Є.С. Буцикін, ст. викл. О.О. Кривітченко, ас. Н.В. Коваленко.

У різні роки кафедра (курс, підрозділ) розташовувалася у допоміжних приміщеннях інституту, в НДІ травматології та ортопедії, адміністративному корпусі академії. З 1999 року кафедра розташована на восьмому поверсі навчально-лабораторного корпусу НУОЗ України імені П.Л. Шупика