Google search

 
 

У період з 25 квітня до 01 травня 2022 року Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика продовжував працювати в умовах воєнного стану.

Подовжувалось навчання слухачів на 64 довготривалих циклах спеціалізації та стажування. Найбільша кількість циклів спеціалізації, як і в попередні періоди, проводилася кафедрами терапевтичного (15 циклів) та хірургічного (14 циклів) факультетів. Здійснювалася підготовка 49 слухачів на циклах стажування та спеціалізації за індивідуальним планом. На всіх навчальних циклах проміжні заліки проводилися дистанційно, оволодіння практичними навичками здійснювалося з використанням відеодемонстраційних матеріалів.

Було проведено 74 цикли тематичного удосконалення відповідно до навчально-виробничого плану та 4 – перенесено на червень 2022 р. За цей час підготовлено 5 нових циклів тематичного удосконалення з військово-медичної тематики. 29.04 на кафедрі фармацевтичної технології і біофармації завершено цикл ТУ «Судово-токсикологічний аналіз деяких бойових отруйних речовин» – 18 слухачів.

З 25.04 до 01.05 було проведено 55 майстер-класів, фахових семінарів, фахових шкіл та вебінарів з військово-медичної тематики, на яких підготовлено більше 5000 лікарів різних спеціальностей. Уперше Інститутом сімейної медицини 29.04 проведено міжкафедральну фахову школу «Військова медицина у період бойових дій та умовах військового стану» – 3000 лікарів; кафедрою терапевтичної стоматології 28.04 проведено фахову школу «Травматологічні ураження твердих тканин зубів в умовах воєнного стану: діагностика, лікування» – 48 лікарів; кафедрою медицині праці, психофізіології та медичної екології 27.04 – майстер-клас «Медико-санітарна допомога в умовах біологічної небезпеки під час війни» – 34 лікаря; кафедрою акушерства, гінекології та перинатології 28.04 – майстер-клас «Перебування в бомбосховищах: як зберегти здоров’я жінки» – 18 лікарів; кафедрою акушерства, гінекології та медицини плода 26.04 – майстер-клас «Невідкладна контрацепція в умовах воєнного часу» – 20 лікарів; кафедрою загальної, дитячої, судової психіатрії та наркології 28-29.04 проведено фахову школу «Діагностика та психофармакотерапія посттравматичного стресового розладу в умовах війни» – 30 лікарів; кафедрою педіатрії № 2 26-27.04 - фаховий семінар «Педіатричні аспекти неврозів у воєнний час» – 202 лікаря; кафедрою хірургії серця та магістральних судин 28.04 – майстер-клас «Травми серця. Проникаючі поранення» – 21 лікар; кафедрою інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання 27.04 – фаховий семінар «Комплексе оцінювання стану поранених на основі вибору найінформативніших ознак» – 21 лікар; кафедрою психіатрії, психотерапії та медичної психології 26.04 - фаховий семінар «Наслідки війни: стадійність психо-адаптаційних розладів» – 87 лікарів; кафедрою дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології 29.04 – майстер-клас «Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом при зґвалтуваннях» – 50 лікарів; кафедрою дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології 28.08-29.04 - фаховий семінар «Біологічна зброя та її вплив на дітей» – 12 лікарів; кафедрою дитячих і підліткових захворювань 29.04 – фаховий семінар «Нутритивна підтримка дітей в умовах бойових дій» – 67 лікарів.

Науково-педагогічними працівниками кафедр університету підготовлено більше 30 нових майстер-класів, фахових семінарів та вебінарів з військово-медичної тематики, які будуть проведені у травні-червні 2022 р.

27.04.2022 кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії проведено мультидисциплінарний вебінар «Невідкладні стани в умовах бойових дій» – 1300 лікарів та професійний вебінар разом зі шпиталем Мейо (США) «Сортування та оцінка при чисельних та межових госпіталізація» – 860 лікарів.

30.04.2022 на порталі WebCardio у онлайн форматі завідувачем кафедри кардіології М. Долженко було проведено Консиліум із надання медичної допомоги підчас війни, у тому числі: «Цивільна оборона: дії під час вибуху», «Проблематика ТГВ в умовах воєнного часу. Про що необхідно пам‘ятати лікарю сімейної медицини», «Використання знеболюючих препаратів в умовах сьогодення» із залученням іноземних та вітчизняних експертів. Консиліум прослухало майже 5000 лікарів.

Університет продовжував здійснювати освітній процес із підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та здобувачів вищої освіти ступеня магістра та доктора філософії, у тому числі із використанням технологій дистанційного навчання.

Здійснювалась підготовка документів для подачі до МОН з метою отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» у галузі знань 22 « Охорона здоров’я».

У напрямку провадження наукової діяльності, науково-педагогічними працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня:

- здійснювалась підготовка статей до публікації у наукових фахових виданнях та декілька було опубліковано, у тому числі й тих, що входять до бази даних Scopus. Так, опубліковано статті науково-педагогічних працівників кафедр: дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії «Antibodies to microbial antigens and cytokines in the cells of the palatine tonsils and serum of children with palatine tonsils hypertrophy and chronic tonsillitis» в журналі «Wiadomości Lekarskie» (співавт. О. Бредун, І. Косаківська); дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації в журналі «Сучасна педіатрія. Україна» (В. Свистільник); кафедри діабетології в одному із провідних світових наукових видань у галузі діабетологіі «Journal of Diabetes Science and Technology» (співавт. Б. Маньковський); НПП кафедри акушерства і гінекології № 1 подано до журналу «Перинатологія і репродуктологія» статтю: «Особливості перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду в жінок з лейоміомою матки» (співавт. О. Голяновський, К. Супрунюк, С. Фролов та інші); прийнято до публікації статтю кафедри паліативної та хоспісної медицини «The Availability аnd Quality оf Palliative аnd Hospice Care Ensuring іn the Covid-19 Pandemic Context» у журналі «Wiadomości Lekarskie» (співавт. А. Царенко, В. Чайковська, З. Максимова); НПП кафедри фтизіатрії і пульмонології подано статтю до міжнародного наукового фахового журналу «Wіadomosci Lekarskie» (Польща) та статтю до наукового фахового журналу «Український пульмонологічний журнал»; НПП кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування подано статті: «Аналіз кадрового забезпечення та фінансового стану як складові логістики управління КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області» (співавтор. А. Коломоєць, О. Толстанов) та «Ретроспективний аналіз основних показників ефективності діяльності Косівської центральної районної лікарні за період 2014–2018 рр.» (співавтор. М. Стовбан, В. Михальчук) до журналу «Український медичний часопис»; НПП кафедри стоматології дитячого віку направлено статтю  «Histological changes in the pulp of deciduous teeth of laboratory animals after vital pulpotomy» (співавт. O.Udod, V.Stulikova, I.Trubka, V.Solomon, L.Kornienkо, L.Ermakova, N.Markova) до журналу «Медичні перспективи» тощо;

- продовжувалась робота над підготовкою матеріалів (доповідей та тез) для участі у міжнародних наукових медичних форумах. Так, кафедрою філософії підготовлено тези доповіді на міжнародну конференцію «Дні науки філософського факультету» КНУ імені Тараса Шевченка (Є. Буцикін); кафедрою ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки підготовлено та подано тези доповідей для участі в Конгресі з міжнародною участю Українського товариства фахівців з ядерної медицини; кафедрою медицини невідкладних станів подано 5 стендових доповідей на Естонську конференцію з реабілітаційної медицини тощо;

- продовжувалось виконання запланованих науково-дослідних робіт. Так, кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки продовжувала виконання НДР «Оптимізація радіонуклідно-медикаментозного терапії множинних віддалених метастазів у хворих на гормональнозалежні пухлини»; кафедра кардіології – НДР «Запобігання надсмертності хворих високого кардіо-васкулярного ризику шляхом модифікації заходів первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань в Україні»; кафедра фтизіатрії і пульмонології – НДР «Обґрунтування та розробка алгоритмів діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги» тощо.

- здійснювалось наукове керівництво дисертаційними дослідженнями тощо.

Близько 65% науково-педагогічного складу 68 клінічних кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика, які здійснюють лікувально-діагностичну роботу, надавали медичну допомогу. Інші НПП забезпечували освітній та науковий процеси та консультували хворих дистанційно із використанням різних джерел комунікації. Було проліковано 820 хворих, проконсультовано очно – 3034 хворих, дистанційно (онлайн) –  1576 пацієнтів, прооперовано 390 хворих, прийнято 17 пологів, проведено 122 гістологічних дослідження та 3 аутопсії. Лікарі Стоматологічного практично-навчального медичного центру університету продовжували надавати невідкладну стоматологічну допомогу населенню та бійцям територіальної оборони.

Науково-педагогічні працівники кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня взяли участь у таких заходах:

- завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики Н. Горовенко взяла участь у нараді МОЗ України із забезпечення виконання розширеного неонатального скринінгу в умовах війни;

- кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії проведено вебінар спільно з Клінікою Мейо та створено он-лайн спільноту CERTAIN для обміну знань та допомоги при прийнятті рішень щодо медичної допомоги пацієнтам із політравмою;

- завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Д. Іванов взяв участь онлайн у міжнародному клінічному розборі (zoom, Польща);

- декан педіатричного факультету М. Маменко та науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь в онлайн зустрічі міжнародного Rotary club із обговорення існуючих проблем неонатологічної та педіатричної допомоги в Україні в умовах воєнного стану та після завершення військових дій для відновлення системи медичної допомоги;

- завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології А. Волоха взяла участь у зустрічі дослідників Європейської мережі з лікування ВІЛ/СНІД та інших інфекцій у дітей (PENTA-ID) у якості модератора секції, а професор А. Бондаренко представила постерну доповідь «Genetic landscape of primary immunodeficiencies in Ukraine» на конгресі ІРОРІ (Міжнародна організація пацієнтів з первинними імунодефіцитами);

- завідувач кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації О. Назар взяла участь у конференції Європейського товариства дитячих неврологів (28.04.-01.05.2022);

- НПП кафедри патологічної та топографічної анатомії беруть участь в робочих групах з нефропатології та гінекологічної патології в Європейській асоціації патологів (European Society of Pathology ‒ ESP) ‒ working group Nephropathology, Gynaecological Pathology;

- завідувач кафедри медицини невідкладних станів А. Волосовець виступив з промовою на Конгресі екстреної медичної допомоги в Португалії, а доцент цієї ж кафедри О. Крамарева виступила з доповіддю на тему надання допомоги на полі бою на благодійній конференції Progress;

- в. о. завідувача кафедри неврології і рефлексотерапії Є. Труфанов взяв участь у всесвітньому онлайн заході на честь Всесвітнього дня хвороби Паркінсона за особистим запрошенням Президента Міжнародного товариства хвороби Паркінсона та рухових захворювань професора Francisco Cardoso;

- професор кафедри сімейної медицини В. Ткаченко взяла участь, у якості експерта, у проведенні експертизи проєкту стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти для отримання освітнього ступеню вищої освіти «магістр» за спеціальністю 223 «Медсестринство» у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», його обговоренні, внесення змін і прийнятті на засіданні ГЕР НАЗЯВО;

- завідувач кафедри терапії і геріатрії А. Дорофєєв взяв участь у роботі наукової ради Європейської Гастроентерологічної Асоціації (UEG).

Викладачі відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» продовжували виступити перед населенням з питань надання домедичної допомоги у період воєнного стану.

Працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжували активну волонтерську діяльність. Так, науково-педагогічні працівники: кафедри хірургії та судинної хірургії сприяли в отриманні клінічною базою машини швидкої допомоги через партнерів з Італії; кафедри дитячих і підліткових захворювань отримали з Сан-Дієго (США) третій транш гуманітарної допомоги (дитяче харчування); кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права продовжували надавати професійну першу психологічну допомогу та підтримку громадянам у кризовому стані; кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки підтримували діалог з 6 іноземними професійними асоціаціями, організовували надання пожертв та гуманітарної допомоги від закордонних колег; кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги взяли участь у роботі волонтерського центру у м. Ірпінь (сортували ліки, що надійшли, як гуманітарна допомога), а Г. Бацюра брала участь у роботі волонтерського центру на базі Самбірсько-Дрогобицької Єпархії; кафедри фтизіатрії і пульмонології співпрацювали з ГО «Подаруй життя» з питань гуманітарної допомоги клінічній базі; кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування брали участь у зборі гуманітарної допомоги ЗСУ та біженцям, допомагали в розселенні біженців, а також – у благодійній грошовій допомозі територіальній громаді (ТрО) для придбання необхідних технічних засобів; кафедри організації і економіки фармації надавали інформаційну допомогу особовому складу військової частини і ТрО з питань захисту населення від ураження біологічної та хімічної зброї «Організація надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів на етапах евакуації» (В. Гульпа, В. Трохимчук, А. Кабачна, С. Соловйов) тощо.

Організаційна робота впродовж тижня здійснювалась виконувачем обов’язків ректора, першим проректором та проректорами за всіма напрямами діяльності університету, які забезпечували оперативне управління закладом. Управління структурними підрозділами та працівниками відбувалось із використанням 2 чатів університету (Штабу та Групи НУОЗ України імені П. Л. Шупика), електронної пошти та мобільного зв’язку. Декани факультетів та директори навчально-наукових інститутів забезпечували координацію роботи підпорядкованих кафедр, збір та узагальнення інформації про їхню діяльність. Керівники та працівники навчальних, наукових та функціональних структурних підрозділів оперативно виконували розпорядження керівництва, забезпечуючи навчальний, науковий та лікувально-діагностичний процеси та безперервне функціонування закладу, в цілому.

Проректор з науково-педагогічної роботи О. Толстанов взяв участь у нараді Міністерства освіти і науки України з питань підготовки магістрів. Відповідальний секретар Приймальної комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика С. Кошова, доцент кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, також взяла участь у нараді Міністерства освіти і науки України з питань вступної компанії.

Під головуванням доцента В. Шуби 28.04.2022 у дистанційній асинхронній формі відбулось планове засідання вченої ради хірургічного факультету, на якому було розглянуто поточні питання діяльності факультету та прийнято відповідні рішення.

 

Інформація підготовлена за ред. Ю. Вороненка
 Ю. Вдовиченком, Р. Моісеєнко, О.Вашуленко та В. Плугатир за поданнями директорів навч.-наук. ін-тів та деканів ф-тів.

Інформація про виконання навчальної роботи кафедрами факультетів/навчально-наукових інститутів НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 25.04 до 01.05 2022

 • Терапевтичний факультет: СП+СТ - 15, ТУ - 10, ВМТ - 15
 • Інститут стоматології: СП+СТ - 5, ТУ - 7, ВМТ - 2
 • ФПКВ: СП+СТ - 8, ТУ - 7, ВМТ - 5
 • УДІР: СП+СТ - 2, ТУ - 7ВМТ - 4
 • Хірургічний Факультет: СП+СТ - 14, ТУ - 13, ВМТ - 10
 • Педіатричний факультет: СП+СТ - 7, ТУ - 8ВМТ - 3
 • Інститут сімейної медицини: СП+СТ - 11, ТУ - 15, ВМТ - 10 
 • МП та Фарм. факультет: СП+СТ - 4ТУ - 7, ВМТ - 4

Загалом по НУОЗ України імені П. Л. Шупика: СП+СТ - 64, ТУ - 74, ВМТ - 55. 

 • СП+СТ – цикли спеціалізації та стажування, які подовжуються
 • ТУ – цикли, які проведені за минулий тиждень
 • ВМТ – заходи (майстер-класи, фахові школи) по військово-медичній тематиці, які проведені за минулий тиждень. 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 71% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу